زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه روان شناسی تربیتی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :روان شناسی تربیتی از دانشگاه شیراز

   كارشناسي ارشد:روان شناسی تربیتی از دانشگاه شیراز

   كارشناسي :زیست شناسی سلولی-مولکولی از دانشگاه شیراز

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی تربیتی

   تلفن:021-85692840

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :z.hashemi@alzahra.ac.ir