پریچهر حناچی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

پریچهر حناچی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دانشیار گروه بیوتکنولوژی
 

 

 

 

 

ا

دكتري (Ph.D): بیوشیمی

كارشناسي ارشد: بیوشیمی

كارشناسي: زیست شناسی

ا

ا

Location Vector SVG Icon (41) - SVG Repo Free SVG Icons آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

اطلاعیه شماره 20- اعلام شماره های تماس با ستاد برگزاری تلفن: 02188058925

VoIP Fax Line – C1WEB دورنگار: 02188216690

mail پست الکترونیک:

p.hanachi@alzahra.ac.ir

hanachi_wrc@yahoo.com

ا

 ا

  لینک صفحات شخصی:

Scimet-Alzahra University

Google Scholar

Research Gate

Linkedin

Publons

Zenodo

Scopus

Beprss

Orcid

    ا