آقای دکتر منصورعلی حمیدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آقای دکتر منصورعلی حمیدی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آموزش‌یار گروه روان‌شناسی‌ی آموزشی

دانشکده‌ی آموزش‌شناسی و روان‌شناسی   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :