دکتر حسین حکیمی پژوه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 حسین حکیمی پژوه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فیزیک

 

 

 

 

 

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   پست الکترونیک :  hakimi@alzahra.ac.ir