فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

1

فراگیری زبان اول در کودک،

نظریه و فرآیند (ترویجی)

رشد آموزش

زبان

*

ــــ

آموزش و پرورش

1372

2

نگرشی به فرضیه قانوس­گرایی

(علمی پژوهشی)

فصلنامه علمی

پژوهشی علوم

انسانی

*

ــــ

دانشگاه الزهراء

1373

3

بررسی میزان طبیعی بودن نظام

تصریفی زبان فارسی (ترویجی)

زبان و ادب

*

ــــ

دانشگاه علامه

1378

4

بررسی نشانه­شناسی اماکن

مذهبی مسلمانان

بیدار

*

ــــ

وزارت ارشاد

1379

5

مبانی توصیف زبان: منطق

ارسطویی یا منطق فازی

مجموعه مقالات

پنجمین کنفرانس

زبان­شناسی

*

ــــ

دانشگاه علامه

1379

6

دیرینه مطالعات آواشناختی – واجشناسی

در جهان اسلام( ویژه­نامه زبان­شناسی

اسلامی)

زیبا شناخت

*

ــــ

وزارت ارشاد

1380

7

نگرشی به نظریه صرف طبیعی

( علمی ـپژوهشی)

فصلنامه علمی

پژوهشی علوم

انسانی

*

ــــ

دانشگاه الزهراء

1379

8

از حوا تا مریم عذرا – سیمای زن در

فیلم دینی معاصر

(یک فصل از کتاب)

کتاب نشانه­های

معنوی در سینما

ــــ

*

پژوهشگاه فرهنگ و

هنر اسلامی

1380

9

جهت میانه در زبان فارسی

(علمی

پژوهشی)

مجله دانشکده

ادبیات و علوم

انسانی

*

ــــ

دانشگاه فردوسی

مشهد

1383

10

گزاره­های دینی در زبان و سینما

نامه فرهنگ

*

ــــ

دانشگاه تهران

1381

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

11

ساخت­های نامتعدی وژ – ساخت متعدی

( علمی پژوهشی)

دستور – ویژه­نامه

فرهنگستان

*

ــــ

فرهنگستان زبان و

ادب

1385

12

الهیات ورای مدرن و پسامدرن

بیناب

ــــ

*

پژوهشگاه فرهنگ و

هنر اسلامی

1383

13

بررسی ساخت­های نامتعدی در زبان

فارسی ( علمی پژوهشی)

فصلنامه علمی

پژوهشی علوم

انسانی

*

ــــ

دانشگاه الزهرا

1383

14

پیوستار در نقش­های معنایی ( علمی

پژوهشی)

فصلنامه علمی

پژوهشی علوم

انسانی

*

ــــ

دانشگاه الزهرا

1385

15

ظرفیت در ساخت­های اسنادی در زبان

فارسی (علمی پژوهشی)

زبان و زبان­شناسی

*

ــــ

انجمن زبان­شناسی

ایران

1385

16

زیبایی و زبان

دومین کنفرانس

زبان­شناسی و

مطالعات بینا رشته­ای

*

ــــ

دانشگاه الزهرا –

فرهنگستان هنر

1389

17

فعل­های معین در زبان فارسی و فرضیه

فعل معین شکافته (علمی پژوهشی)

مجله علمی –

پژوهشی زبان پژوهی

*

ــــ

دانشگاه الزهراء

پائیز و

زمستان

1388

18

تغییر مقوله یا اشتقاق صفر در زبان فارسی

هفتمین کنفرانس

زبان­شناسی

*

ــــ

دانشکده علامه و

انجمن زبان­شناسی

1386

19

نگاهی به رویکردهای معناشناختی خواجه

نصرالدین طوسی

مجله آموزش زبان وپ

ادبیات

*

مشترک

ــــ

نشر تابران

1388

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

20

معرفی و نقد کتاب اصول دستور زبان

دستور –

ویژه­نامه

فرهنگستان

*

 

فرهنگستان زبان و

ادب

1386

21

روابط دستوری در دستورشناختی

پازند

*

 

 

بهار

1387

22

نگرشی به نظریه تحلیل نقشگاهی

پازند

*

 

 

1386

23

تاریخ اولیه زبان­های هند و اروپایی

پازند

 

*

 

تابستان

1387

24

روندهای شناختی – مفهومی و منشاء زبان

پازند

*

 

 

1389

25

زبان فارسی و ضمیر پوچ­واژه

پژوهش­های زبان

و ادبیات تطبیقی

*

مشترک

 

دانشگاه تربیت

مدرس

1390

26

بررسی مطابقت فاعل و فعل در گفتار

فارسی آموزان بر اساس رویکرد کمینه­گرا

مجموعه مقالات

نخستین همایش

گسترش زبان و

ادبیات فارسی

*

مشترک

 

دانشگاه علامه

دی ماه

1390

27

تحلیل دیداری عکس­های دوره دفاع مقدس

بر مبنای نظریه نشانه شناسی اجتماعی هلیدی

مجموعه مقالات

نام­آورد دفتر

دوم

*

 

سوره مهر

1390

28

تفاوت واکنش افراد نسبت به تابو در زبان

اول و دوم

همایش زبان و

مفاهیم علوم

اجتماعی

*

مشترک

 

انجمن جامعه­شناسی

ایران

1391

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

29

بررسی چگونگی بازبینی مشخصه ­های فای

و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی

علمی – پژوهشی

پژوهش­های زبانی

*

مشترک

 

دانشگاه تهران

پاییز و

زمستان

1391

30

حیوانات، اعضای بدن رفتارها و خصلت­های

آنها به مثابه مفاهیمی شناختی در شکل­گیری

گزاره­های زبان فارسی

پازند

*

 

 

1393

31

بازهم را این بار درمحاوره

علمی پژوهشی

زبان پژوهی

مشترک

 

دانشگاه الزهرا

ویژه­نامه

زمستان

1392

32

بررسی کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی

و دستگاه­های آن، در نوشتار دانش­آموزان

دختر پایه دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان

علمی- پژوهشی

زبان و

زبان­شناسی

مشترک

 

انجمن زبان­شناسی

ایران

پاییز و

زمستان

1389

33

بررسی نشانه معناشناسی آیات مربوط به

قیامت بر پایه مطالعات نشانه­شناختی گریماس

علمی – پژوهشی

زبان­شناخت

مشترک

 

پژوهشگاه علوم

انسانی و مطالعات

فرهنگی

پاییز و

زمستان

1392

34

بازنمود رویدادهای حرکت در گفتار روایی

کودکان فارسی زبان در نگرش­شناختی

علمی – پژوهشی

جستارهای زبانی

مشترک

 

دانشگاه تربیت

مدرس

مرداد و شهریور

1394

35

بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان

مطلق مادرزاد در مقایسه با همتای بینایشان

علمی – پژوهشی

زبان پژوهی

مشترک

 

دانشگاه الزهرا

نامه

پذیرش

36

بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه

فارسی قرآن کریم با متن اصلی بر مبنای

نظریه ایکس تیره

 

جستارهای زبانی

مشترک

 

دانشگاه تربیت

مدرس

آذر و دی

ماه 1394

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

37

شواهدی از ساخت مجهول در زبان فارسی

جشن­نامه دکتر

محمد دبیر مقدم

 

انفرادی

 

نشر بهار

 

1396

38

واکنش سخنگویان دو زبانه به واژگان تابد:

مطالعه موردی ترک زبانان فارسی­گو

پازند

مشترک

 

 

پاییز و

زمستان

1390

39

بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی

بر مبنای نظریه نقش و ارجاع

پژوهش­های زبانی

مشترک

 

دانشگاه تهران

پاییز و

زمستان

1392

40

Making Meaning of colour in Fatemy

Spring Billboards of Tehran

مجموعه مقالات

نخستین همایش

زبان­شناسی

نقش­گرا

 

مشترک

 

دانشگاه بو علی

همدان

11 و 12

شهریور

1394

41

روش پژوهش کیفی، برآیند رویکرد امیک و

قوم­نگاری ارتباط

پازند

انفرادی

 

تهران

بهار و

تابستان

1394

42

بررسی ویژگی­های ممیز مقولات نقشی:

آغازگر، مبتدا و کانون در زبان فارسی

دستور ویژه­نامه

فرهنگستان

مشترک

فرهنگستان

زبان و

ادب

فارسی

 

اسفند

1393

43

بررسی میزان متجانس بودن نظام تصریفی

زبان فارسی

جستارهای زبانی

مشترک

 

تربیت مدرس

زمستان

1394

44

زمان دستوری و نمود در گویش لری بالا

گریوه

 

جستارهای زبانی

مشترک

 

تربیت مدرس

خرداد و

تیر1395

 

 

ردیف

عنوان

نشریه

تألیف

ترجمه

ناشر

سال

نشر

45

بررسی رابطه درون داد تعاملی از جانب...

زبان پژوهی

مشترک

 

دانشگاه الزهرا

تابستان

1394

46

اشعار سهراب سپهری در نگرش شعرشناسی

شناختی

سومین همایش

زبان­شناسی و

آموزش­ زبان

مشترک

 

دانشگاه فردوسی

مشهد

اسفند

1394

47

ساز و کار معناپردازی رنگ در

بیلبوردهای شهر تهران

مطالعات زبان و

گویش­های غرب

مشترک

 

دانشگاه رازی

تابستان

1393

48

راهبرد جهانی بودن در مقابل جهانی­شدگی

و نقش ترجمه

صنعت ترجمه

*

 

تهران

تابستان

1393

49

بررسی مشخصه های فای در گفتار فارسی

آموزان و چالشی در رویکرد کمینه گرا

 

پژوهش نامه

آموزش زبان فارسی

به غیر فارسی

زبانان(علمی پژوهشی)

مشترک

 

دانشگاه امام

خمینی

بهار و

تابستان

1396

50

استعاره های خشم در زبان نابینایان مطلق

مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگاره فورسویل (2005)

زبان شناخت

(علمی-پژوهشی)

مشترک

 

پژوهشگاه علوم انسانی

و مطالعات فرهنگی

پاییز و

زمستان

1395

51

مفهوم سازی واژه لسان در قرآن در پرتو نظریه استعاره شناختی

قرآن شناخت

(علمی-پژوهشی)

مشترک

 

موسسه آموزشی و

پژوهشی امام خمینی

پاییز و

زمستان

1396

52

زبانشناسی (مدخل)

دایره المعارف

جهان اسلام (جلد

21)

انفرادی

 

دایره المعارف جهان اسلام

1396

53

نمود فعل در زبان لری و گونه های آن

مطالعات زبانها زبانها وگویشهای غرب غرب ایران(علمی-

پژوهشی

مشترک

 

دانشگاه رازی

پاییز

1397

ردیف

عنوان

نشریه

تالیف

ترجمه

ناشر

سال نشر

54

نگاهی در زمانی به نمود کامل در زبان فارسی و کاربرد گواه نمای آن

دستور

(علمی-پژوهشی)

مشترک

 

فرهنگستان زبان و

ادب فارسی

1397

55

سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان

فارسی در چهارچوب دستور نقش نمای

واژگانی

پژوهشهای زبانی

(علمی-پژوهشی)

 

مشترک

 

دانشگاه تهران

1397

56

The resemioticisation of the

socio-cultural construct of

Nowruz festival in Tehran,s”Fatemi

Spring” billboards

Social semiotics

(JCR)

Co-

author

 

Routledge

(UK)

2018

57

Word order Typology of Raji

Dialectologia

(Scopus)

Co-

authors

 

Universitat de

Barcelona

(Spain )

2020

(in

advance)

58

مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های

مفهومی در زبان ناشنوایان و شنوایان

بالغ

پژوهشهای زبان شناسی تطبیقی

(علمی-پژوهشی)

 

 

مشترک

 

دانشگاه بوعلی سینا

پاییز و

زمستان

1396

59

نمود استعاری خشم در زبانهای مختلف در نابینایان مطلق مادرزاد

مجموعه مقالات

نخستین همایش ملی خشونت کلامی

مشترک

 

نشر نویسه پارسی

دانشگاه علامه

1395

60

مقوله های بی آوا در در زبان ترکی آذری

دهمین همایش

بین المللی زبان

شناسی ایران

مشترک

 

دانشگاه علامه

1397

 

 طرح پژوهشی

بررسی مشخصه های فای در زبان فارسی

افتخارات/جوایز

 1. دارنده لوح تقدیر فارغ­التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 2. دارنده لوح تقدیر پایان­نامه برتر دوره دکتری – پایان­نامه­های برتر جهاد دانشگاهی.
 3. از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهراء در سالهای 91،90،89،87،86،84،82،81،80 و 93.
 4. استاد برگزیده دانشگاه الزهرا(س) سال 1391.
 5. پژوهشگر منتخب دانشکده ادبیات سال 1392و 97.
 6. دارنده لوح تقدیر سردبیر مجله برتر علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) در سال 95 و96 و97

کتب تألیف/ترجمه شده

ترجمه کتاب:

 1. نظریه ­های زبان با نگاهی به سواد انتقادی و آموزش زبان ( ترجمه الهه ستوده­نما و فریده حق بین) نشر بقعه، 1389.
 2. زبان روزنامه­ها ( ویرایش و ترجمه مشترک) نشر علم، 1388.
 3. درآمدی بر مطالعات ترجمه ( فریده حق بین و الهه ستوده­نما) نشر علم، 1389.

تألیف کتاب:

زبان­شناسی ایرانی، با نگاهی تاریخی از عهد باستان تا قرن دهم هجری، نشر مرکز، 1392.

 پایان نامه ها

 1. راهنمایی 40 پایان­نامه کارشناسی ارشد
 2. مشاوره 36 پایان­نامه کارشناسی ارشد
 3. راهنمایی 4 پایان­نامه دکتری
 4. مشاوره 3 پایان­نامه دکتری