فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

سمت

آغاز

پایان

هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) (مسئول واحد آموزش)

1367

1372

معاون گروه انگلیسی دانشگاه الزهراء

1373

1375

مدیر گروه انگلیسی دانشگاه الزهراء

1375

1377

معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء

1382

1384

مدیر گروه زبان­شناسی

1384

1389

مدیر گروه زبان­شناسی

1390

1391

سردبیر مجله علمی پژوهشی زبان­پژوهی

1388

ادامه دارد

عضو هیئت تحریریه مجله زبان­پژوهی

1388

ادامه دارد

عضو هیئت تحریریه مجله پازند

1386

ادامه دارد

عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا(س) ودبیر هیات ممیزه( در بازه زمانی اول)

1390و

1396

1394 و

ادامه دارد

 

عضو صندوق حمایت از پژوهشگران کار گروه علوم انسانی معاونت علوم و

فناوری ریاست جمهوری

1390

1393

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)

1391

1394

عضو کار گروه علوم انسانی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات

و فناوری

1391

ادامه دارد

عضو هیات تحریه مجله Iranian Journal of language Issues

2013

ادامه دارد

عضو هیأت تحریریه مجله علم زبان دانشگاه علامه طباطبایی

1392

ادامه دارد

رئیس کمیته برنامه­ریزی درسی وگسترش رشته زبان­شناسی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1394

ادامه دارد

عضو هیات تحریریه مجله افق های زبان دانشگاه الزهرا(س)

1393

ادامه دارد

عضو شورای نظارت وپایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

1392

ادامه دارد

نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیوه ماده 33 آیین نامه استخدامی کشور

1392

ادامه دارد

عضو کارگروه زبان شناسی تدوین نقشه جامع علمی کشور

1387

-----

عضو شورای تدوین نقشه جامع و سند راهبردی دانشگاه الزهرا (س)

1391

1394

عضو گروه واژه گزینی زبان شناسی فرهنگستان زبان وادب فارسی

فروردین

۱۳۹۷

ادامه دارد