فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

   دوره کارشناسی: تدریس زبان عمومی، دستور و نگارش، کلیات زبان­شناسی 1 و 2، اصول و روش ترجمه، زبان­شناسی مقابله­ای و ترجمه اصطلاحات و تعبیرات در دانشگاه الزهرا و دانشگاه امام صادق (1372-1382).

   دوره کارشناسی ارشد:  تدریس اصول دستور زبان، دستور گشتاری، شیوه استدلال نحوی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبان­شناسی، مکاتب زبان­شناسی، آواشناسی و مقدمات زبان­شناسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء، دانشگاه تهران ودانشگاه صنعتی شریف

   دوره دکتری: نظریه­های نحوی، نحو زبان فارسی،رده شناسی زبان، فلسفه زبان ومطالعه انفرادی