فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

ساخت زبان فارسی: طرح درس ساخت.docx

نحو زبان فارسی:طرح درس نحو فارسی.docx

نظریه های نحوی ( دکتری) :طرح درس نظریه های نحوی.docx

 

فایل ها و منابع درسی