حدیث رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی ترم 13972

اندیشه اسلامی 2 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت 10-12 و 13-15

 

فایل ها و منابع درسی

روش برگزاری کلاس بر اساس تلفیق دو شیوه یادگیری-یاددهی  flipped learning , portfolio ؛ انجام پژوهش گروهی و ارائه کارپوشه الکترونیکی

سرفصلها: 1. سبک زندگی، تعریف و احصاء شاخص های برترین  مدل 2. تعریف دین و نسبت آن با سبک زندگی 3. بررسی سبکهای تولیدی بشری و برنامه های مداخله جویانه جهانشمول در سبک زندگی انسان از جمله پروتکلهای صهیونیزم، لبرالیسم، اومانیسم، سکولاریزم و تحلیل رابطه و ترتب بین آنها 4. تعیین ضابط اصلی تحقق برترین مدل ارائه شده از سبک زندگی و الزامات تاریخی آن تا ظهور حجت (عج)