حدیث رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی ترم 13972

اندیشه اسلامی 1 روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 10-12، 13-15

 

فایل ها و منابع درسی

روش برگزاری کلاس بر اساس تلفیق دو شیوه یادگیری-یاددهی  flipped learning , portfolio ؛ انجام پژوهش گروهی و ارائه کارپوشه الکترونیکی

سرفصلها:

 

1. چیستی انسان 5. تقریر برهان علی 9. مسئله شر 13. انواع معاد
2. نقش دین در رفع بحران انسانی 6. امکان شناخت صفات خدا 10. توحید و شرک 14. قبر و عالم برزخ
3. ایمان و عقل 7. راه های شناخت صفات خدا 11. معنای معاد 15. قیامت و حساب بندگان
4. برهان فطرت بر وجود خدا 8. قدرت الهی 12. براهین عقلی معاد 16. میزان

 

منابع: 

1.عبدالله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۰.
2.----------------------- ، تبيين براهین اثبات وجود خدا، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۵.
3.محمود رجبی، انسان شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۱.
4.جعفر سبحانی، منشور جاوید؛ شناخت انسان از دیدگاه قرآن، ج ۴، قم، مؤسسه امام صادق عالية، ۱۳۸۳.
5.عبدالله نصری، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹.
6.امام خمینی، تقریرات فلسفه امام خمینی (شرح منظومه (۲)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۳۸۱.
7.محمد محمدرضایی، الهیات فلسفی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۳.
8.ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن (خداجویی و خداشناسی در قرآن مجید)، ج ۲، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۸۱.
9.جعفر سبحانی، راه خداشناسی و شناخت صفات او، قم، مکتب اسلام، ۱۳۷۵.
10.محمد تقی مصباح یزدی، آموزش عايد، ج ۱، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.
11.محمدرضا مظفر، فلسفه و کلام اسلامی، ترجمه ابوالفضل محمودی و محمد محمدرضایی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲.