حمراء علوی ششتمد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   دبیر دینی در منطقه 11 تهران

   ویراستاری صحیفه نور در وزارت ارشاد