حمراء علوی ششتمد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ادبیات عرب، دانشگاه تهران.

كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي : دبیری الهیات، دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

   تفسیر موضوعی قرآن 

   تفسیر موضوعی نهج البلاغه

   اخلاق اسلامی

 تاریخ قرآن