حمراء علوی ششتمد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


حمراء علوی ششتمد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه معارف اسلامی   دكتري (Ph.D) : ادبیات عرب

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي : الهیات


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:02185692064

   دورنگار :02188041281

   پست الکترونیک :h.alavi@alzahra.ac.ir