دکتر قدسی محمدی زیارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

افزودن محتوا...

 

 

Natural product Chemistry                                                                       PhD

Bio-Organic Chemistry                                                                             PhD

Advanced NMR Spectroscopy                                                                   M.S

Heterocyclic Chemistry                                                                            M.S

Medicinal chemistry                                                                                 B.S

Organic Synthesis                                                                                    B.S

Spectrometric Identification of Organic Compounds                                      B.S

 Fundamentals of Organic Chemistry (Biology Department)                             B.S

 Organic Chemistry Lab. 1                                                                          B.S

Organic Chemistry Lab. 2                                                                           B.S

Organic Chemistry 1, 2 ,3                                                                          B.S