گلنار مهران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تالیفات

 الف/فارسی

زیر چاپ      آنچه معلم قرن ۲۱ باید بداند. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگيان

۱۳۹۳          " جایگاه زنان در قانون اساسی ایران: تحليل جنسيت مستندات 

                       قانونی"فصلنامه زن، حقوق و توسعه. بهار و تابستان. سال دوم،

                    شماره دوم. صص ۳۰-۱ .مقاله مشترک با سميه فریدونی

 

۱۳۹۳         " نظریه تواناسازي زنان در نهاد آموزش عالي ایران" فصلنامه جامعه

                    شناسي نهادهاي اجتماعي. زمستان. دوره دوم. شماره یک،

                    صص ۱۰۷-۱۳۷ .مقاله مشترک با سميه فریدونی

 

۱۳۹۱       " دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان؛ عناصر و فرایندها" فصلنامه مدیریت

                 فرهنگی. سال ششم. شماره هفدهم. پایيز. صص ۸۸-۷۱. مقاله مشترک با

                  سميه فریدونی

 

۱۳۸۵      " بررسي روند تواناسازي دختران و زنان در نظام آموزشي ایران" فصلنامه

                 تعليم و تربيت، سال۲۲ ،شماره ۳

 

۱۳۸۴   " معرفي یك تجربه نوین جهاني: آموزش بزرگساالن درآمریكا" برنامه ریزي

               درسي با گرایش بزرگساالن. تهران: دفتر پژوهش، تأليف كتاب و فن آوري

               آموزشي، سازمان نهضت سوادآموزي 

 

۱۳۷۸    " بررسي تطبيقي آموزش زنان در خاورميانه: دستآوردها و چالشها" فصلنامه

               تعليم و تربيت، سال ۱۵ ،شماره ۲

 

۱۳۷۵    " بررسي ترك تحصيل دختران در مقطع آموزش ابتدایي در منطقه خاورميانه و

             شمال آفریقا و به ویژه در ایران" فصلنامه تعليم و تربيت، سال ۱۲ ،شماره ۱

 

۱۳۷۲   " بررسي تطبيقي سوادآموزي تابعي براي زنان" مسائل آموزش بزرگسالان، 

                سال3

 

 ب/انگليسی

2020

“Islamization and Indigenization of Faculties of Education in the Islamic Republic of Iran” (co-author with Fariba Adli). Course Syllabi in Faculties of Education: Bodies of Knowledge and Their Discontents, International and Comparative Perspectives. London and New York: Bloomsbury. UK

 

2019

Women, Islam, and Education in Iran (co-edited with Goli Rezai-Rashti and Shirin Abdmolaei). New York and London: Routledge. USA

 

2019 

“Female Education in the Islamic Republic of Iran” (co-author with Fariba Adli). Women, Islam, and Education in Iran. New York and London: Routledge. USA

 

2015

“Female Empowerment in Iran: The Voice of Iranian University Students, (A Grounded Theory Approach)” (co-author with Somayeh Fereidouni and Yazdan Mansourian). Higher Education Quarterly Journal, October 2015, Wiley, UK

 

2010

 “Representations of Arabs in Iranian Elementary School Textbooks.” Education in the Arab ‘World:’ Political Projects, Struggles, and Geometries of Power, World Yearbook of Education 2010. New York and London: Routledge, USA

 

2009

 “Doing and Undoing Gender: Female Higher Education in the Islamic Republic of Iran.” International Review of Education, UNESCO, Vol. 55, Germany

 

2007

 “The Portrayal of the ‘Insider’ and ‘Outsider’ in the School Textbooks of the Islamic Republic of Iran.” Teaching for Tolerance in Muslim Majority Societies, Center for Values Education in Cooperation, Istanbul: DEM, Turkey

 

2007 “Religious Education of Muslim and Non-Muslim Schoolchildren in the Islamic Republic of Iran.” Aspects of Education in the Middle East and North Africa, Oxford Studies in Comparative Education. Oxford Symposium Books, UK

 

2007

“Iran: A Shi’ite Curriculum to Serve the Islamic State.” Teaching Islam: Textbooks and Religion in the Middle East, Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, USA

 

2006

 “A Study of the Achievements and Remaining Challenges in Female Education in Iran.” Women’s Studies, Vol. 3, No. 3, Iran

 

2003

 “The Paradox of Tradition and Modernity in Female Education in the Islamic Republic of Iran.” Comparative Education Review, Vol. 47, No. 3, August 2003, USA

 

2003

 “Khatami, Political Reform and Education in Iran.” Comparative Education, Vol. 39, No. 3, August 2003, UK

 

2002

“The Presentation of the ‘Self’ and the ‘Other’ in PostRevolutionary Iranian School Textbooks.” Iran and the Surrounding World 1501-2001: Interactions in Culture and Cultural Politics. Seattle: University of Washington Press, USA

 

2000

 “A Study of the Facilitating Factors in Girls’ Education in PostRevolutionary Iran.” NIRA (National Institute for Research Advancement), No. 19990127, Japan (translated in Japanese)

 

1999

 “Lifelong Learning: New Opportunities for Women in a Muslim Country (Iran).” Comparative Education, Vol.35, No.2, UK

 

1999, 2012

 “Education in the Middle East : Challenges and Opportunities.” (co-author with Shabana Mir). Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, USA

 

1998

 “Education in Postrevolutionary Persia, 1979-1995.” Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fascicle 3, USA

 

1997

“Higher Education in Iran.” Asian Higher Education: An International Handbook and Reference Guide. Westport, CT: Greenwood Press, USA

 

1997

“A Study of Girls’ Lack of Access to Primary Education in the Islamic Republic of Iran.” Compare, Vol. 27, No. 3, UK

 

1996

“Needed: Disciplined Dialogues on Religion and Education” (co-edited with Matthew Zachariah). Comparative Education Review, Vol. 40, No. 1, USA

 

1995

 Girls’ Drop-out from Primary Schooling in the Middle East and North Africa: Challenges and Alternatives. UNICEF (translated in French and Arabic)

 

 1994

“The Application of Women’s Empowerment Criteria in the Educational System of Iran.” Farzaneh, Vol. 1, Nos. 2 & 3, Iran

 

1994

 “Educational Reform in Post-revolutionary Iran: A Shift in Policy?” International Perspectives on Education and Society. Greenwich, CT: JAI Press, USA

 

1992

 “Educational Reform in Iran.” International Handbook of Educational Reform. Westport, CT: Greenwood Press, USA

 

 1992

 “Social Implications of Literacy Education in Iran.” Comparative Education Review. Vol. 36, No.2, USA

 

1991

 “The Creation of a New Muslim Woman: Female Education in the Islamic Republic of Iran.” Convergence, Vol. 24, No. 4, Canada

 

 

 1990

“Ideology and Education in the Islamic Republic of Iran.” Compare, Vol. 20, No. 1, UK

 

1989

“Survey of Events: 1988- The Middle East.” Comparative Education Review, Vol. 33, No. 2, USA

 

1989

 “Socialization of Schoolchildren in the Islamic Republic of Iran.” Iranian Studies, Vol. 22, No. 1, USA

 

 1989

 “Cultural Revolution and Value Transformation in PostRevolutionary Iranian Education.” Muslim Education Quarterly, Vol. 7, No. 1, U

 

 


طرحهای پژوهشی

الف/ایران

در دست انجام "گفتگوی محلی و جهانی: بين المللی سازی آموزش عالی در ایران" دانشگاه الزهرا

۱۳۷۸- ۱۳۷۹ " آموزش صلح در کتاب های درسی ایران" یونيسف، تهران

۱۳۷۱- ۱۳۷۶ " آموزش ابتدایی دختران روستایی و عشایر در ایران" طرح پژوهشی مشترک یونيسف و وزارت آموزش و پرورش

۱۳۷۰- ۱۳۷۱" آموزش در ایران" یونيسف، تهران

۱۳۶۹- ۱۳۷۱ " بررسی نيازهای بزرگساالن: سواد آموزی در ایران" دانشگاه الزهرا

 

ب/خارج از ايران

 ۱۳۹۸-تا کنون "بين المللی سازی آموزش عالی در کانادا" دانشگاه وسترن اونتاریو، کانادا

۱۳۹۱- ۱۳۹۴ " آموزش زنان در ایران" عضو گروه پژوهشی دانشگاه واسدا، ژاپن

۱۳۸۶- ۱۳۸۸" بررسی تطبيقی آموزش عالی زنان در ایران و کانادا دانشگاه وسترن

                        اونتاریو، کانادا

۱۳۸۰- ۱۳۸۱ بررسی تطبيقی آموزش در ایران و آذربایجان" دانشگاه کاليفرنيا،

                     لس آنجلس، آمریکا

۱۳۷۹           " افت تحصيلی در عمان" یونيسف، مسقط، عمان

۱۳۷۴- ۱۳۷۵" بررسی تطبيقی افت تحصيلی دختران در دوره ابتدایی در خاورميانه و

                      شمال آفریقا" یونيسف، امان، اردن


 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

سایر پژوهش ها