گلنار مهران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Dr. Mehran

گلنار مهران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : آموزش و پرورش

   كارشناسي ارشد: آموزش و پرورش

   كارشناسي : روان شناسی و جامعه شناسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: ۸۵۶۹۲۳۰۵- ۰۲۱

   دورنگار :-----------

   پست الکترونیک: gmehran@alzahra.ac.ir