راهنمایی و مشاوره پایان نامه و ... دانشجویان:

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های جامع شهر تهران

معصومه لشگری

*

-

1400/04/29

2

امکان سنجی استقرار مؤلفه های دانشگاه ناب در دانشگاه های دولتی (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا(س))

صدیقه نیرآبادی

*

-

1400/06/24

3 سازوکارهای تعاملات دانشجویان و اعضای هیئت علمی در خارج از کلاس درس معصومه شیری * - 1400/07/29
4 آسیب شناسی اجرای ژورنال کلاب در آموزش عالی سیما نجاری * - 1400/07/28

5

شناسايي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده برنامه درسي محيط كار، يك مطالعه سنتزپژوهش

مهلا اصلاحی

-

*

1399/10/24

6

بررسي وضعيت موجود مولفه هاي كارآفريني ...

لاله محمودی

-

*

1398/06/24

7

تحليل برنامه راهبردي دانشگاه ها بر اساس مولفه هاي توسعه پايدار

زهرا پاکباز

-

*

1398/06/26

8

شناسايي مولفه هاي رهبري دانش در مدارس

نوشین ملکی

-

*

1398/96/26

9

بررسي وضعيت انتقال يادگيري از آموزش هاي ضمن خدمت به محيط كار در بين كاركنان ...

فاطمه رمضانی

-

*

1398/06/27

10

شناسايي و اولويت بندي مطالبات معلمان ...

مهین کشاورز

-

*

1398/06/27

11

تحليل سبك مديريت و رهبري آموزش عالي ...

هانیه سید احمدیان

-

*

1398/11/20

12

تحليل مولفه هاي خصوصي سازي آموزش عالي در دانشگاههاي جامع شهر تهران

زلیخا ولی محمدی

-

*

1397/11/21