مقالات کنفرانسی:

 

مقالات کنفرانسی

 Ghoraishi khorasgani, M.S. (2012).Examine the attitudes of student, faculty members and education experts, compared, teaching performance assessment criteria, members of the faculty,World Conference on psychology,Counselling and Guidance, Izmir, Turkey, 9-12.

 روشن، احمدرضا؛ ابراهیمی، یزدان؛ قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1397).کارکردهای اخلاقی دانشگاه، همایش ملی اخلاق علم و آموزش عالی، 143-139.

 کریمی مهرآبادی، محمدصادق؛ قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1399). ارزیابی سامانه آموزش مجازی؛ از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.