مقالات کنفرانسی:

 

Ghoraishi khorasgani, M.S. (2012).Examine the attitudes of student, faculty members and education experts, compared, teaching performance assessment criteria, members of the faculty,World Conference on psychology,Counselling and Guidance, Izmir, Turkey, 9-12.

 روشن، احمدرضا؛ ابراهیمی، یزدان؛ قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1397).کارکردهای اخلاقی دانشگاه، همایش ملی اخلاق علم و آموزش عالی، 143-139.

کریمی مهرآبادی، محمدصادق؛ قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1399). ارزیابی سامانه آموزش مجازی؛ از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ کریمی مهرآبادی، محمدصادق(1400). ارزیابی تدریس الکترونیکی اعضای هیئت‌علمی در بحران کووید 19، دومین همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه الزهرا (س).
قریشی خوراسگانی، مریم سادات(1400). پاندمی کووید 19 و تجربه برگزاری دروس عملی؛ درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه الزهرا (س).