مقالات علمی - پژوهشی:

مقالات علمی - پژوهشی

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛ گلنار مهران (1395). تحلیلی بر مطالعات انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی آموزش عالی (خارج از کشور)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 8 (1)، 92-77.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛ گلنار مهران (1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش‌عالی ایران مجلات علمی کشور (1395-1370)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 9 (3)، 95-61.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1396). ناکارآمدی سیاستگذاری خصوصی‌سازی آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 9 (3)، 1-1.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛ گلنار مهران (1397). آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، 11 (1)، 58-31.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛ گلنار مهران (1397). آسیب‌شناسی محیطی پردیس‌های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 14 (4)، 192-165.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ محسنی، هدی سادات؛ صباغ زاده، فاطمه (1398).پیامدهای بی توجهی به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11 (1)، 64-51.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا؛ گلنار مهران (1398). بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان، مجله علوم تربیتی شهید چمران اهواز، 6 (1)، 216-197.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1398). نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی، فصلنامه سیاست علم و فناوری،11 (1)، 2-1.

.147 - 172 ،(2) 16 ،قریشی خوراسگانی، مریم سادات (1399). اعتبارسنجی مولفه‌های دانشگاه مبتنی بر اقتصاد‌مقاومتی، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی
قریشی خوراسگانی، مریم سادات و کریمی مهرآبادی، محمد صادق(1400). سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیات علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا(س))، فصلنامه فناوری آموزش، 15 (3)، 502-491.
قریشی خوراسگانی، مریم سادات، نظرزاده، محسن و بهرامی، بهنوش(1400). بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران، فصلنامه مدیریت مدرسه، 9(2)،
قریشی خوراسگانی، مریم سادات، نظرزاده، محسن و حیدری، مریم (1400). واکاوی دلایل و پیامدهای ناشی ازسکوت دانشجویان درکلاس درس، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 17(2)،