مقالات علمی - پژوهشی:

مقالات علمی - پژوهشی

قریشی خوراسگانی، م. س، جنوی، ا و زارع، م (1400). تبیین پدیده فرم گرایی علمی در نظام دانشگاهی ایران؛ عوامل و راهکارها، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 14(2)، 66-51.
قریشی خوراسگانی، م. س و کریمی مهرآبادی، م. ص (1400). سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیات علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا(س))، فصلنامه فناوری آموزش، 15 (3)، 502-491.
قریشی خوراسگانی، م. س، نظرزاده، م و حیدری، م (1400). واکاوی دلایل و پیامدهای ناشی ازسکوت دانشجویان درکلاس درس، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 17(2)،
قریشی خوراسگانی، م. س، احمدی، پ و صمدی، پ (1400).واکاوی برنامه‌های درسی تجربه‌شده نظام آموزش‌عالی مهارت‌محور؛ از منظر دانشجویان، فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 9 (17)، 282-247.
قریشی خوراسگانی، م. س، زارع، م و بهرامی، ب (1400). بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران، فصلنامه مدیریت مدرسه، 9(1)، 288-262.
قریشی خوراسگانی، م. س(1399). اعتبارسنجی مولفه‌های دانشگاه مبتنی بر اقتصاد‌مقاومتی، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،(2) 16 ،147 - 172

قریشی خوراسگانی، م. س، لشگری، م(در نوبت چاپ).مطالعه تحلیلی - توصیفی پژوهش های حیطه مدیریت مدرسه محور با تاکید بر مفهوم آن در آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 15(1)، ...

قریشی خوراسگانی، م. س(1398). نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی، فصلنامه سیاست علم و فناوری،11 (1)، 2-1.
قریشی خوراسگانی، م. س؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ ذاکرصالحی، غ و مهران، گ (1398). بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان، مجله علوم تربیتی شهید چمران اهواز، 6 (1)، 216-197.
قریشی خوراسگانی، م. س؛ محسنی، ه. س؛ صباغ زاده، ف (1398).پیامدهای بی توجهی به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12 (1)، 64-51.
قریشی خوراسگانی، م. س؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ ذاکرصالحی، غ و مهران، گ (1397). آسیب‌شناسی محیطی پردیس‌های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 14 (4)، 192-165.

قریشی خوراسگانی، م س؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ ذاکرصالحی، غ و مهران، گ (1397). آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، 11 (1)، 58-31.

قریشی خوراسگانی، م. س؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ ذاکرصالحی، غ و مهران، گ(1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش‌عالی ایران مجلات علمی کشور (1395-1370)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 9 (3)، 95-61.

قریشی خوراسگانی، م س(1396). ناکارآمدی سیاستگذاری خصوصی‌سازی آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 9 (3)، 1-1.

قریشی خوراسگانی، م. س؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ ذاکرصالحی، غ و مهران، گ (1395). تحلیلی بر مطالعات انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی آموزش عالی (خارج از کشور)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 8 (1)، 92-77.

 

**********************

مقالات کنفرانسی

Ghoraishi khorasgani, M.S. (2012).Examine the attitudes of student, faculty members and education experts, compared, teaching performance assessment criteria, members of the faculty,World Conference on psychology,Counselling and Guidance, Izmir, Turkey, 9-12.

روشن، ا؛ ابراهیمی، ی؛ قریشی خوراسگانی، م. س (1397).کارکردهای اخلاقی دانشگاه، همایش ملی اخلاق علم و آموزش عالی، 143-139.

کریمی مهرآبادی، م. ص؛ قریشی خوراسگانی، م. س(1399). ارزیابی سامانه آموزش مجازی؛ از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

قریشی خوراسگانی، م. س؛ کریمی مهرآبادی، م. ص(1400). ارزیابی تدریس الکترونیکی اعضای هیئت‌علمی در بحران کووید 19، دومین همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه الزهرا (س).
قریشی خوراسگانی، م. س(1400). پاندمی کووید 19 و تجربه برگزاری دروس عملی؛ درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه الزهرا (س).