طرح‌های پژوهشی:

 

پژوهش

عنوان

کارفرما

نوع همکاری

اتمام

طرح ملی

ارزیابی برنامه درسی قصد، اجرا و کسب‌شده

در زیر نظام‌های آموزش عالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجری طرح

شهریورماه 1398

 

 

 

 

 

 

پژوهش

 

 

عنوان

کارفرما

نوع همکاری

اتمام