مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد:

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

1

شناسايي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده برنامه درسي محيط كار، يك مطالعه سنتزپژوهش

اصلاحي مهلا

2

تحليل سبك مديريت و رهبري آموزش عالي ...

سيداحمديان هانيه

3

شناسايي و اولويت بندي مطالبات معلمان ...

كشاورز رضوان مهين

4

بررسي وضعيت انتقال يادگيري از آموزش هاي ضمن خدمت به محيط كار در بين كاركنان ...

رمضاني فرزانه فاطمه

5

شناسايي مولفه هاي رهبري دانش در مدارس

ملكي نوشين

6

تحليل برنامه راهبردي دانشگاه ها بر اساس مولفه هاي توسعه پايدار

پاكباز زهرا

7

بررسي وضعيت موجود مولفه هاي كارآفريني ...

محمودي لاله

8

تحليل مولفه هاي خصوصي سازي آموزش عالي در دانشگاههاي جامع شهر تهران

ولي محمدي زليخا

9

ارائه سيستم تصميم يار هوشمند براي هدايت تحصيلي پايه نهم

داودي محدثه

10

آسيب شناسي استقلال دانشگاهي ...

پرچمي مريم

11

شناسائي مولفه هاي ساختار دانش بنيان ...

حيدري مريم