سوابق اجرایی:

ردیف

عنوان

سال

محل خدمت

1

مدیر مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

دیماه 1399 تاکنون

دانشگاه الزهرا (س)

2

سردبیر مهمان فصلنامه سیاست علم و فناوری

مرداد 1397 تا خرداد 1398

فصلنامه سیاست علم و فناوری

3

عضو کمیته همایش ملی

1400

دومین همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- 19

4

دبیر اجرایی دومین همایش علمی دانشجویی

1397

دانشگاه الزهرا

5

دبیر اجرایی چهارمین همایش علمی دانشجویی

1400

دانشگاه الزهرا