مسئولیت اجرایی:

- مدیر مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه الزهرا (س) - از تاریخ 1399/09/30