عضویت‌ها:

- عضو کمیته تخصصی کارشناسی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

- عضو کمیته ترفیع و ارتقای گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

- عضو کارگروه آموزشی دانشگاه الزهرا (س)