عضویت‌ها:

ردیف

عنوان شورا / کمیته

سال

دانشکده

دانشگاه

1

شورای گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

از سال 1396

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا (س)

-

 

2

کمیته تخصصی کارشناسی ارشد

3

کمیته تخصصی کارشناسی

4

کمیته تحصیلات تکمیلی

5

کمیته ترفیع و ارتقاء

6

کارگروه آموزشی

1398

-

دانشگاه الزهرا )س(