زمینه های تدریس:

عنوان درس

مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

*

-

مدیریت عمومی

*

-

مدیریت اسلامی

*

-

نظارت و راهنمایی آموزشی * -
آموزش در سازمان * -

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

*

-

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

*

-

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

*

-

مسائل آموزش و پرورش

*

-

تربیت رسانه ای

*

-

سازمان و قوانین آموزش و پرورش

*

-

اخلاق حرفه ای در رهبران آموزشی

-

*

مدیریت منابع انسانی - *
مدیریت تغییر در سازمان - *
ابعاد حقوقی و اخلاقی مدیریت آموزشی - *

بودجه بندی و مدیریت مالی

-

*

رهبری مدرسه خودگردان

-

*

هوشمندسازی در سازمان‌های آموزشی

-

*

تغییر و نوآوری آموزشی - *