سخنرانی‌ها:

 

عنوان سخنرانی

برگزارکننده

تاریخ

مروری بر خصوصی‌سازی آموزش عالی

در ایران و خارج از کشور

پنل تخصصی «خصوصی‌سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه» موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

1395/3/4

آسیب‌های پردیس‌های خودگردان
دانشگاه‌های دولتی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

1396/4/20