مريم سادات قريشي خوراسگاني 

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا‌(س)

 
استادیار 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : مدیریت آموزش عالی - دانشگاه شهيد بهشتي

   كارشناسي ارشد: مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دانشگاه شهيد بهشتي

   كارشناسي : مدیریت و برنامه‌ريزي آموزشی - دانشگاه اصفهان

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن: 02185692053

   دورنگار: -

   پست الکترونیک: m.ghoraishi@alzahra.ac.ir / maryamghoraishi@yahoo.com