مريم سادات قريشي خوراسگاني 

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا‌(س)

 

استادیار
 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) : مدیریت آموزش عالی - دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناسي ارشد: مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناسي: مدیریت و برنامه‌ريزي آموزشی - دانشگاه اصفهان

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تلفن: 02185692053

دورنگار: -

پست الکترونیک:m.ghoraishi@alzahra.ac.ir / maryamghoraishi@yahoo.com