نسیم قربانمهر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  ژنتیک ملکولی

كارشناسي ارشد: ژنتیک  

كارشناسي : زیست شناسی سلولی و ملکولی- گرایش میکروبیولوژی

 

زمینه های تدریس

   مهندسی ژنتیک

   ژنتیک ملکولی

   بیوتکنولوژی پزشکی