نسیم قربانمهر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


نسیم قربانمهر

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :ژنتیک مولکولی

   كارشناسي ارشد:ژنتیک

   كارشناسي :زیست شناسی سلولی و مولکولی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02185692706

   دورنگار :02188058912

   پست الکترونیک :n.ghorbanmehr@alzahra.ac.ir