دکتر مینا غیاثی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

استاد راهنما: دکتر محسن تفضلی

عنوان رساله دکترا: مطالعه کنفورماسیونی برخی از بیومولکولهای شیمیایی با استفاده از روش پیشرفته طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته و روش های نظری

 

كارشناسي ارشد:
شیمی فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

استاد راهنما: دکتر منصور زاهدی

عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه تجربی و نظری احیا شیمیایی بیلی وردین به بیلی روبین


 
كارشناسي :

شیمی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف

 

زمینه های تدریس

 شیمی فیزک، شیمی کوانتوم، طیف سنجی مولکولی، شیمی عمومی، بیوشیمی و آزمایشگاه شیمی فیزیک در مقطع کارشناسی

 

دروس ترمودینامیک آماری و شیمی محاسباتی  در مقطع تحصیلات تکمیلی

 

کار با دستگاه طیف سنج  NMR( Bruker 500 MHz NMR spectrometer)در زمینه روشهای پیشرفته NMR دو بعدی در زمینه بیو مولکولها.