دکتر مینا غیاثی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مینا غیاثی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه شیمی


   دكتري (Ph.D) : 

شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي ارشد:

شیمی فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي :

شیمی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف


 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:85692602 (9821 )

   دورنگار :88041344 (9821 )

   پست الکترونیک : ghiasi@alzahra.ac.ir, ghiasim@yahoo.com