مریم قاضی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر مریم قاضی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم اجتماعی


   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  ghazinejad_m@yahoo.com