لیلا غزاله ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 مسئول مرکز تندرستی آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران

 مسئول کمیته حرکات اصلاحی آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران

 مسئول کمیته استعدادیابی ورزشی آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران

 دبیر علمی همایش ملی با عنوان "نقش تربیت بدنی در توسعه و تعمیق باورهای دینی و اسلامی دانش آموزان".  برگزارکننده :سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

دبیر علمی همایش ملی با عنوان "همایش علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس".  برگزارکننده: سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران.