لیلا غزاله ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : دانشگاه بوعلی سینا

 

كارشناسي ارشد: دانشگاه بوعلی سینا

كارشناسي: دانشگاه خوارزمی

 

زمینه های تدریس

بیومکانیک

پاتومکانیک و ملاحظات ارتوپدیک در حرکات ورزشی

حرکت شناسی

آمار و ریاضی در علوم ورزشی