فروزنده قاسمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیریت گروه صنایع دستی سال ۱۳۸چ تا ۱۳۸۴

   مدیریت گروه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲