فروزنده قاسمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   طراحی صنعتی

كارشناسي : صنایع دستی

 

زمینه های تدریس

   رنگر زی   شیمیایی و سنتی

   مبانی هنرهای تجسمی ۱ و۲

   کارگاه طرح و تولید اشیا _ طرح اشیا در تمدن اسلامی