فروزنده قاسمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فروزنده قاسمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:....طراحی صنعتی.........

   كارشناسي :.....صنایع دستی.


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:............۰۹۱۲۲۰۵۷۶۳۳.

   دورنگار :..............۰۲۱۸۸۰۳۵۸۰۱

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@ghasemi