سارا غروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري

     (2007)

         Tarbiat Modarres University   & NIGEB


                                                                                    

كارشناسي ارشد: (1986)  University of Alberta, Edmonton, Canada


كارشناسي :           (1983)   Quaid-e-Azam University, Islamabad, Pakistan

 

زمینه های تدریس

  زیست شناسی مولکولی  

  ژنتیک پایه و مولکولی 

   زبان تخصصی