حسن قالیباف اصل ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :

 مدیریت مالی-دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد:مدیریت بازرگانی-گرایش مالی-دانشگاه تهران

كارشناسي :مدیریت بازرگانی-دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس