حسن قالیباف اصل ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 دکتر حسن قالیباف اصل ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مدیریت


دكتري (Ph.D) : مدیریت مالی-دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی-گرایش مالی-دانشگاه تهران

كارشناسي : مدیریت بازرگانی-دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت

   تلفن: 85692375

   دورنگار : 88047862

   پست الکترونیک :  ghalibafasl@yahoo.com