امیر غائبی

مقاله های فارسی

1400

حسینی، الهه، امیر غائبی، و رؤیا برادر (1400). کتاب سنجی و نگاشت هم رخدادی واژگان در حوزه داده های پیوندی، پژوهشنامه علم سنجی، 7(1): 91 تا 116.

1399

باواخانی، آناهیتا، سعید رضایی شریف آبادی، امیر غائبی، و محسن نجفی (1399). توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت های دانش بنیان ایران، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(1): 121 تا 150.

پازوکی، فاطمه، معصومه کربلایی آقا کامران، و امیر غائبی (1399). بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 10(1): 103 تا 127.

سلطانی، سارا، سعید رضایی شریف آبادی، و امیر غائبی (1399). مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاه های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه های ایران، فصلنامه گنجینه اسناد، 30(1): 166 تا 183.

عصاره، فریده، شهلا سام، و امیر غائبی (1399). شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(2): 85 تا 111.

مرادی، خدیجه، امیر غائبي، و معصومه کربلاآقایی کامران (1399). 'شناسایی مؤلفه‌های خلق معنا و کاربست آن در هستی‌شناسی براساس الگوی سه وجهی پرس از نشانه'، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی: 24 اسفند 1399.

 

1398

کیخا، بتول، حسن کیانی خوزستانی، و امیر غائبی (1398). مولفه ها و شاخص های موثر بر ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی ایران؛ مطالعه دلفی، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9(2): 114 تا 139.

مرادی، خدیجه ،امیر غائبی، و معصومه کربلا آقایی کامران (1398). بررسی دیدگاه های مطرح در بازیابی اطلاعات و تبیین دیدگاه نوین: دیدگاه نشانه شناسی، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 6(2): 48 تا 56.

1397

بهارلو، فرزانه،معصومه کربلا آقایی کامران، وامیر غائبی (1397).  کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دکس) در توصیف اسناد الکترونیکی، فصلنامه گنجینه اسناد، 28(3): 118تا 146.

پاکدامن نائینی، مریم، هادی شریف مقدم، ثریا ضیایی، و امیر غائبی (1397).  خدمات کتابخانه ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های دانشگاهی ایران. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 5 (1): 37 تا 46.

سلیمانی، زهرا، امیر غائبی، و فریبرز خسروی (1397). تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT، گنجبنه اسناد، 28(1): 108تا 131.

علی پور ، نسرین، امیر غائبی، و زویا آبام (1397).  ارزیابی کیفی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب کیوای ام و فاز-وب در جهت طراحی نظام استنتاج فازی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(1): 103 تا 118.

فرزین یزدی، محبوبه ، رؤیا برادر، و امیر غائبی (1397).  چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 10(3): 201 تا 224.

کیخا، بتول، حسن کیانی خوزستانی، و امیر غائبی (1397).  واکاوی جایگاه سواد اطلاعاتی در اسناد فرادست نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 24(3): 411 تا 435.

1396

بهرامسری، شیما، امیر غائبی، و حسن کیانی خوزستانی (1396). بهره مندی آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان، فصلنامه گنجینه اسناد، 27(2): 128 تا 137.

خدادادشهری، نیره، امیر غائبی، و معصومه کربلا آقایی کامران (1396). تحلیل محتوای دستنامه های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان، فصلنامه گنجینه اسناد، 27(1): 126 تا 153.

 

مقاله های لاتین

Gharibe Niazi, Monireh, Masumeh Karbala Aghaei Kamran, and Amir Ghaebi. 2020. 'Presenting a proposed framework for evaluating university websites', The Electronic Library, 38: 881-904.

Pakdaman Naeini, Maryam, Hadi Sharif Moghaddam, Soraya Ziaei, and Amir Ghaebi. 2018. 'Mobile services in the libraries of the world’s top universities', Library Hi Tech, ahead-of-print.

Ghaebi, Amir, and Sepideh Fahimifar. 2011. 'E-book acquisition features: attitude of Iranian information professionals', The Electronic Library, 29: 777-91.

Ghaebi, Amir, Mahmood Shamsbod, and Elham Karimi-Mansoorabad. 2010. 'Investigation of MARC use in Iranian academic libraries', The Electronic Library, 28: 702-08.

Hafezi, Mehdi Alipour, Abbas Horri, Ali Shiri, and Amir Ghaebi. 2010. 'Interoperability models in digital libraries: an overview', The Electronic Library, 28: 438-52.