امیر غائبی

  • آشنایی با علم‌سنجی (کارشناسی - علم اطلاعات و دانش‌شناسی)
  • روش تحقیق مقدماتی ​(کارشناسی - علم اطلاعات و دانش‌شناسی)
  • ذخیره و بازیابی اطلاعات (کارشناسی ارشد - مدیریت اطلاعات)
  • معماری پایگاه داده‌ها (کارشناسی ارشد - مدیریت اطلاعات)
  • تحلیل متن و دانش‌کاوی (دکتری ـ بازیابی اطلاعات و دانش)
  • معماری اطلاعات (دکتری ـ بازیابی اطلاعات و دانش)