امیر غائبی

سوابق اجرایی

  • رئيس دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، تير 1396 تا کنون.

  • مدير امور آموزشي دانشگاه، تير 1391 تا بهمن 1394.