بتول گنجی صفار ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


بتول گنجی صفار ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :..جبرهای مرتب شده و ابرساختارهای جبری.........

   كارشناسي ارشد:...ریاضی محض (جبر غیر جابجایی)..........

   كارشناسي :..دبیری ریاضی....


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:...02188044040

   دورنگار :...02188035187

   پست الکترونیک :bganji@alzahra.ac.ir