فرهاد ساسانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : زبانشناسی

كارشناسي ارشد: زبانشناسی  

كارشناسي: مترجمی انگلیسی

 

زمینه های تدریس

   نشانه شناسی

   معنی شناسی و کاربردشناسی

   مطالعات گفتمانی و زبانشناسی متن

   جامعه شناسی زبان