فرهاد ساسانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فرهاد ساسانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبانشناسی


   دكتري (Ph.D) : زبانشناسی

   كارشناسي ارشد: زبانشناسی

   كارشناسي : مترجمی انگلیسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: داخلی 2327

   دورنگار :

   پست الکترونیک :fsasani@alzahra.ac.ir