فاطمه رفیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فاطمه رفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی
   دكتري (Ph.D) : شیمی آلی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391

   كارشناسي ارشد: شیمی آلی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1385

   كارشناسي : دانشگاه کاشان، شیمی محض، 1382


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:02188041344, 02185692608

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک :  f.rafiee@alzahra.ac.ir