لیدا فتوحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه پژوهشی


بررسی رفتار الکتروشیمیایی کمپلکس های معدنی
انتقال مواد از غشاء های مایع
بررسی مکانیسم واکنش های آلی و مواد دارویی به روشی های الکتروشیمیایی
اندازه کیری ثابت های پایداری در محلول های نا آبی
الکتروسنتز ترکیبات آلی و مواد نانو
مطالعات اسپکتروسکپی و الکتروشیمیایی برهم کنش داروها با مولکول های بیولوژیکی مانند DNA-BSA-NADH
ریزاستخراج مواد دارویی به روش الکتروغشاء-کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

سوابق پژوهشی


راهنمایی 33 دانشجوی کارشناسی ارشد
مشاوره 11 دانشجوی کارشناسی ارشد
راهنمایی یک دانشجوی دکتری
مجری 10 طرح تحقیقاتی در دانشگاه الزهرا (س)
شرکت در تمامی سمینارهای شیمی تجزیه و تعدادی سمینار های بین المللی خارج از کشور
چاپ 58 مقاله در مجلات داخلی و خارجی

تاليف کتاب


چگونه از نوشتار شيمی استفاده کنيم؟ تاليف ليدا فتوحی و الهه گوهرشادی- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد-2001.

ترجمه کتاب


1- سينتيک واکنشها- پالينگ-دابليو- سينيک- ترجمه ش. خالقی- ل. فتوحی- ا. گوهر شادی- 1376
2- شیمی آلی-ادکینز-ترجمه ش. خالقی-ط. شرفی- ل. فتوحی- م. هروی

 

مقالات 

 

1. Kinetic Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid by Reduction of Toludine Blue. (A. Safavi and Lida Fotouhi), Talanta1994 (41) 1225-1228.

2. Uphill Transport and Selective Transport of Picrate Through Dichloromethane membrane. (A. Safavi and Lida Fotouhi), Microchemical Journal1998 (58) 192-196.
3. Electrogenerated Acid as an Efficient Catalysis for Alcoholyse and Hydrolysis of Epoxides. (A. Safavi, N. Iranpoor and Lida Fotouhi), Bulletin of Chemical     Society of   Japan1995 (68) 2591-2594.

 

4. Investigation of Reduction of 2- Aminocyclopentene-1-dithiocarboxylic Acid and its Derivatives at Mercury Electrode. (Lida Fotouhi, N. Maleki, A. Safavi), Journal of  Electroanalytical Chemistry1995 (399) 229-233.
5.  Electrochemical Oxidation of the Ni(II) Complex of 2-Aminopentene-1- Dithiocarboxylate at a Pt Electrode. (A. Safavi and Lida Fotouhi), Journal of            Electroanalytical Chemistry,1997 (434) 93-98.
6.  Electrochemical Reduction of Ni (II) Dithiocarboxylates at the Mercury  Electrodes. (A. Safavi and Lida Fotouhi), Canadian Journal of Chemistry1997 (75)  1023-1029. 
7. Electrochemical Behavior of Iron (II)/Iron (III) Couple in Dimethylformamide. (with A. Safavi), Microchemical Journal1998, (60) 224-230.
8.  Spectrophotometric Determination of Stability Constants of Ni (II) and Ag (I) Complexes with Some Dithiocarboxylic Acids in Dimethylsulfoxide-Water            Mixture. (A. Safavi and Lida Fotouhi), Microchemical Journal1998 (59) 351- 355.
 9.  Spectrophotometric Determination of Acidity Constants of Some Thioheterocycles in Binary Methanolic Media at Mercury Electrode. (Lida Fotouhi, Sh. Ehteshami and M. M. Heravi),International   Journal of  Chemistry,  2000 (10) 183-190. 
10.  Electrochemical Behavior of Some Thioheterocyclic Compounds in Aqueous Methanolic Media at Mercury Electrodes. (Lida fotouhi, R. Sadeghi), Polish          Journal  of Chemistry,2003 (77) 1313-1321.
11. Electrochemical Behavior of Some Thioheterocyclic compounds in Aqueous Methanolic Media at GCE. (Lida Fotouhi, F. Hajilari, M. M. Heravi), Electroanalysis2002 (14) 1-5.
12.  Study of Electrochemical Reduction of Some Triazines in DMF at GCE.  (Lida Fotouhi, N. Farzinnegad, M. M. Heravi, Sh. Khaleghi), Bulletin of the Korean  Chemical Society2003 (24) 1751-1756.   
13.Electrochemical Behavior of Chloride and Bromide Complexes of Palladium (II) with 4-Amino-6-methyl-3-thio-3,4-dihydro-1,2,4-triazine-5(2H)-one in DMF at        GCE. (Lida Fotouhi, M. Ghasemzaheh, M. M. Heravi), Polish Journal of Chemistry2003 (77) 895-902.
14.Deprotection of Semicarbazones using Bismute(III) nitrate Pentahydrate Supported onto Silica Gel. (Sh. Khaleghi, M. M. Heravi and Lida Fotouhi),            Phosphorus,  Sulfur and Silicon and the Related Elements2003 (178) 155-158.
15.  Voltammetric Studies on Nitro Radical Anion Formation from Furazolidone and  Kinetic of Coupled Chemical Reaction. (Lida Fotouhi and S. Faramarzi), Journal  of Electroanalytical Chemistry2004 (568) 93-99.
16.  Voltammetric Behavior of Nitro Radical Anion Generated Electrochemically from Furazolidone at Glassy Carbon Electrode. (Lida Fotouhi and  L. Kiapasha),          Polish Journal of Chemistry2004 (78) 2175-2184.
17.  Electrochemical Study of Iodide in the Presence of Phenol & O-Cresol: Application to the Catalytical Determination of Phenol & O-Cresol. (Lida Fotouhi and M. Ganjavi, D. Nematollahi),Sensors2004 (4) 170-180.
18.  Electrochemical Studies of N, N-Bis (phenylcinnemaldehyde)  phenylenediimine at a Glassy Carbon Electrode in DMF. (Lida Fotouhi and S. Nazari, S. Dehghanpour), Polish Journal of Chemistry2005 (79) 1327-1338.
19.  Electrochemical Behavior of Some Triazine Derivatives at Glassy Carbon Electrode in Non-aqueous Media. (Lida Fotouhi and N. Farzinnejad, A.A. Miran      Beigi, K. Torkestani and H.A. Ghadirian), J. Electroanal. Chem., 2005 (580)  245-254.
20.  Voltammetric Study of Interaction of Copper with Some Methyl-Substituted  Ethylenediimine Compounds by Nonlinear Least-Square-Analysis. (Lida Fotouhi and  T. Bahmanpour, J. Ghasemi, S. Dehghanpour, M. M. Heravi), Polish Journal   of Chemistry2006, 80, 483-489.
21.  The Effect of Metal Ions on the Electrochemistry of the Furazolidone. (Lida  Fotouhi and  E. Kohestanian, M. M. Heravi), Electrochemistry Communication2006 (8)  565- 570.
 22.  Voltammetric Oxidation of Hantzsch 1, 4-Dihydropyridine in Ethanol-water Media. (Lida Fotouhi and Sh. Khaleghi, M. M. Heravi), Lett. Org. Chem., 2006 (3) 39-41.    
23. Efficient Electrochemical Method for Synthesis of New Derivatives of 7H- Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazin-7-one. (Lida Fotouhi and D. Nematollahi, M. M.  Heravi and E. Tammari),Tetrahedron Lett., 2006, (47) 1713-1716.
24. Synthesis, Characterization and X-Ray Crystal Structure of [Cu(ncaen)2]ClO4 and [Cu(nca2en)(PPh3)2]BPh4 Complexes. ( S. Dehghanpour, R. Kempe, S.             Balireddi, F. Tabasi, Lida Fotouhi, F. Mojtahed, and S. Salek), Z. Anorg. Allg. Chem. 2006, 632, 2321-2325.
25. Efficient Electrsynthesis of 1,2,4-Thiadiazine Derivatives. (Lida Fotouhi, M. Mosavi, M. M. Heravi, D. Nematollahi), Tetrahedron Letter 2006, 47, 8553-8557.
26. Study of the Oxidation of Some Catechols in the Presence of 4-Amino-3-thio-1,2,4- triazole by Digital Simulation of Cyclic Voltammograms(Lida Fotouhi, Solmaz, Taghavi Kiani, D. Nematollahi, M M Heravi, Inter. J. Chem. Kint. 2007,340-345 .
27. Electro-oxidation of 3,4-Dihydroxybenzoic Acid in the Presence of 6-Methyl-1,2,4- triazine3-thione-5-one: Unique Synthesis of 7H-Thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazin-7-one Derivative in Aqueous media. (Lida Fotouhi, D. Nematollahi, M.M. Heravi), Journal Chinese Chemical Society, 2007, 54, (5) 5379-5381.
 28. Electrochemical Reduction of 1,2-Di(p-tolylimino)ethan and 1,2-Di(2,4- dimethylphenylimino)ethane in Dimethylformamide. (L. Fotouhi, Mahbobeh Zeienali, Saeed Dehghanpour, Davood Nematollahi), Chinesis Journal of  Chemistry2007, 25, 1577-1580.
29. Electrogenerated Base-prompted synthesis of Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives. ( L. Fotouhi, M.M Heravi, Azadeh Fatehi, Khadijeh Bakhtiari), Tetraherdon Lett. 2007, 48, 5379-5381.
30.Electrochemical Synthesis and Structural Characterization of a Novel Mixed-valance Copper (I)-copper (II) Complex:{[ Bis(ethylenediamine)Copper (II)     Bis[diiodocuprate(I)}( Lida Fotouhi, Saeed Dehghanpour, Majid M. Heravi, Mahboobeh Dashti Ardakani),Molecules2007, 12, 1410-1419.
31.Synthesis and Characterization of [Cu(mb2en)2]ClO4 and  [Cu(mb2en)(PPH3)2]BPH4:crystal structure of  [Cu(mb2en2]ClO4 (Dehghanpour S., Fotouhi L., Pouramini M.M., Khavasi H.R., Jahani Khadijeh.Nouroozi Fetemeh, Zamanifar Elham)Journal of Coordinatioد Chemistry 2007, 1-9.
32.Electrochemical synthesis and study of coordination compounds Part 1: Tin(II) catechol complexes. Hesari M; Nematollahi D; Fotouhi L,J. Coordination Chemistry 16(11) , 2007, 1744-1750. 33.Investigation of the electrochemical Behavior of some catechols in the presence of  4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol. Fotouhi L., Khakpour M., Nematollahi D., Heravi M.M. Arkivoc 2008, 43-52. 34. Investigation of Electrooxidation Reaction of some Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives,Fotouhi L., Azadeh Fatehi, M.M.Heravi, Int. J. Electrochem. Sci. 3 (2008) 721-726. 35.Electrochemical Oxidation of Catechol and 4-tert-Butylcatechol in the Presence of  1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol: Synthesis and Kinetic Study. Lida Fotouhi,         Samaneh Asadi, Esmail Tammari, Majid M. Heravi and Davood Nematollahi ,J. Iran. Chem. Soc. 2008,5, 712-717.
36.Novel electrosynthesis of condensed thioheterocyclic system containing a 1,2,4-triazole ring. Lida Fotouhi *, Rahim Hekmatshoar, Majid M. Heravi*, Sodeh     Sadjadi, and Vahideh Rasmi.Tetrahedron Lett.49, 2008, 6628-6630.
37. Electrochemical Synthesis of  4-(Dihydroxyphenylthio)-2H-chromen-2-one Derivatives. Davood Namatollahi,* Javad Azizian, Mohsen Sargordan-Arani,Mahdi Hesari,Saeed Jameh-Bozorgi, Abdolhamid   Alizadeh,Lida Fotouhi, Behroz Mirza. Chem. Pharm. Bull,2008, 56(11)1562-1566. 38. Electrochemical Oxidation of Catechols in the Presence of Pyrimidine-2-thiol.Application to the Electrosynthesis. Lida Fotouhi,  Ladan Behrozi,  Majid M. Heravi , and Davood Nematollahi.Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements, 184 (2009) 2749-2757.
39. Estimation of Heterogeneous Rate Constants of Reaction of Electrochemically Generated ortho-Benzoquinones with Various Nucleophiles Containing Thiol group.  LIDA FOTOUHi, ESMAIL TAMMARI, SAMANEH ASADI, MAJID M. HERAVI, DAVOOD NEMATOLLAHI. Inter. J. Chem. Kint,41(6 ) 2008, 426-431.
40. Electrochemistry of the interaction of furazolidone and bovine serum albumin.L. Fotouhi, S. Banafsheh, M. M. Heravi. Bioelectrochemistry, 77 (2009)26-30.
41. Electrochemical synthesis of copper sulfide nanoparticles. L. Fotouhi, M. Rezaei, Microchimica Acta2009, 251, 167-247.
42. Electrocatalytic activity of 6,7-Dihydroxy-3-methyl-9-thia-4,4a-diazafluoren-2-one / multi-wall carbon nanotubes immobilized on carbon paste electrode for NADH oxidation: Application to the Trace determination of NADH.  L. Fotouhi, Fatemeh Raei, Majid M. Heravi, D. Nematollahi. J Electroanal. Chem. 639 (2010) 15-20.
43.Mechanistic Study of Heterogeneous Reaction Coupled with Electrochemical Oxidation of Catechols, D. Nematollahi, M. Rafiee, L. Fotouhi, J. Iran Chem. Soc. 6 (2009) 448-476.
44.Electrochemical Sulfonylation of 4-tert-Butylcatechol in the Presence of N,N'-dimethylamino ethanthiol : Kinetic Study by Digital Simulation of Cyclic Voltammograms. L. Fotouhi, S. Asadi, E. Tammari, M. M. Heravi, D. Nematollahi, Anal. Bioanal. Electrochem. 2009, 1(4) 216-223.
45.  Synthesis of Isobenzofuran-1(3H)-ones with the Aid of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles. M.M. Heravi, V. Rasmi, F.F. Bamoharram, S. Sadjadi, Fotouhi L. S. Sadgadi, M. Bakavoli. Synthetic Communications, 2009, 39(22) 4109-4116.
46.Electrochemistry and voltammetric determination of furazolidone with a multi-walled nanotube composite film-glassy carbon electrode, Lida Fotouhi, Maryam Nemati, Majid M. Heravi. J. Applied Electrochemistry, 41 (2011) 137-142.
47.Electrochemical behavior and analytical application of ciprofloxacin using a multi-walled nanotube composite film-glassy carbon electrode, Lida Fotouhi, Mahnaz Allahyari, Colloids $ Surfaces B: Biointerface. 81 (2010) 110-114.
48.Voltammetric determination of triclosan in waste water and personal, Lida Fotouhi, Hamid Reza Shahbaazi , Azadeh Fatehi, Majid M. Heravi, Inter. J. Electrochem. Soc.5 (2010) 1390-1398.
49. Microextraction of mebendazole across supported liquid membrane forced by pH gradient and electrical field, Mahboube Eskandari, Yadollah Yamini, Lida Fotouhi, Shahram Seidi, J. Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 54 (2011) 1173-1179.
50.Electrochemical Behavior and Voltammetric Determination of Sulfadiazine Using a Multi-Walled Carbon Nanotube Composite Film-Glassy Carbon Electrode, Lida Fotouhi, Aemme Bagheri Hashkavayi, Majid M. Heravi, J. Experimental Nanoscience,, 2011, 2011, 1-10 ifirst.
51.Comparison of conventional hollow fiber based liquid phase microextraction and electromembrane extraction efficiencies for the extraction of ephedrine from biological fluids, Lida Fotouhi, Yadollah Yamini, Saeideh Molaei, Shahram Seidi, J. Chromatography A, 1218 (2011) 8581-8586.
52. Electrochemical Behavior and Voltammetric Determination of Sulfaguanidine at a Glassy Carbon Electrode Modified With a Multi-Walled Carbon Nanotube ,Lida Fotouhi, Maryam Fatollahzadeh, Majid M. Heravi, Int. J. Electrochem. Sci, 7 (2012) 3919 – 3928.
53. Interaction of ciprofloxacin with DNA studied by spectroscopy and voltammetry at MWCNT/DNA modified glassy carbon electrode. L. Fotouhi, Zynab Atoofi, M.M. Heravi, Talanta 103 (2013) 194-200.
54.Interaction of sulfadiazine with DNA on a MWCNT modified glassy carbon electrode: Determination of DNA, L. Fotouhi, Ayemeh Bagheri Hashkavayi, M.M. Heravi, Int. J. Biological Macromolecules, 53 (2013) 101-106.
55.      MWCNT Modified Glassy Carbon Electrode: Probing Furazolidone-DNA Interactions and DNA Determination. L. Fotouhi, F. Bahmani, Electroanalysis, 2013, 25 (3) 757-764.
56. Electrochemical thiocyanation of nitrogen-containing aromatic and heteroaromatic compounds. Fotouhi L., Nikoofar K., Tetrahedron Lett., 2013, .
57.Voltammetric response of furazolidone on multi-walled nanotube film coated carbon paste electrode using ionic liquid. Fotouhi L., Shahrbanoo Arabiyan, Omran Moradlou, Analytical Bioanalytical Electrochemistry 2013, 5 (3) 283-290.
58.A study of the interaction tyrosine and DNA using voltammetry and spectroscopy methods. Fotouhi L. Tabatabaee R. Spectrochimica Acta Part A: Mplecular and Biomolecular Spectroscopy 124 (2014) 152-156.
59.MWCNT Modified Ionic Liquid Carbon Paste Electrode: Probing Furazolidone-DNA Interactions and DNA Determination, Lida Fotouhi and Shahrbanoo Arabiyan, Helvetica Chimica Acta, in press, 2014.
60.Electrochemical oxidation of sulfamethazine on multi-walled nanotube film coated glassy carbon electrode, L. Fotouhi, M. Zabeti, J. Nanostructures, 2014.
61.Determination of phenazopyridine in biological fluids using electromembrane extraction followed by high-performance liquid chromatography , L. Fotouhi, Y. Yamini, R. Hosseini, M. Rezazadeh, Can. J. Chem., 2015, 2015, 93(7): 702-707.DOI: 10.1139/cjc-2014-0460
62.Evaluation of pulsed electromembrane extraction for the analysis of diclofenac and mefenamic acid in biological fluids. L. Fotouhi, S. Seidi, Y. Yamini, E. Hosseini, Anal. Methods, 2015, 7, 2848–2854.
63.Photochemically Induced fluorimetry, UV-Vis spectroscopy and voltammetry on the DNA/MWCNT/GCE to investigate the interaction of sulfamethazine with DNA: Determination of DNA,  L. Fotouhi, M. Zabeti, Monatshefte fur Chemie, 2016, 147, 837.
64.Recent electroanalytical studies of metal-organic frameworks: A mini-review, L. Fotouhi, M. Naseri, Critical Review in Analytical Chemistry, 2015, in press.
65.Physicoelectrochemical properties of facilely electrosynthesized reduced graphene oxide/p-type conductive polymer nanocomposite film, Maryam Naseri, Lida Fotouhi, Ali Ehsani and Ferydon Babaei, New Journal of Chemistry, 2016, 40, 2565.

کنفرانس ها

1.  Electrosynthesis of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines in Protic Media. 11th Iranian
   Seminar of Organic Chemistry, February 1-3, 2005, Esfehan, Iran.

2.  Meeting with Belarusian State University, October 7-10, 2005Minsk, Byelorussia.

3.  Electro-oxidation of Catechols in the Presence of 8-Methyl-1,2,4- triazine-3-thione-5- one. Application to Electro-organic Synthesis of New Triazinone Derivatives. 6th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, September 7-9, 2005, Hamadan, Iran.

4.  The Effect of Metal Ions on the Electrochemistry of Furazolidone. 40th IUPAC  Congress, August 14-19, 2005, Beijing, China.

5.  Voltammetric Studies of Cu (II), Cd (II) and Zn (II) Complexes of Furazolidone.

     First Seminar of Medicineal & Natural Products Chemistry, May 10-11  2005, Shiraz, Iran.

 6.  Electrochemical Study of Iodide in the Presence of Phenol and o-Cresol. 14th Iranian  Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiet Moalem, February 17-  19, 2004Tehran, Iran.

7.  The Electrochemical Reduction of N, N, Bis (2,4- dimethylbenzene)ethylenediimine at GC. The 18th IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics  and The 12thNational Conference on Chemical Thermodynamic and Thermal  Analysis, August 17-21, 2004, Beijing, China.

8.  Voltammetric Behavior and Study of N,N Bis(phenylcinnemaldehyd)phenylendiimine at GCE in DMF. 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-  East European Countries, July 18-21, 2004Belgrade, Serbia and Montenegra.

 9.  The Electrochemical Reduction of N,N’-Bis(2,4-dimethylbenzene)ethyldiimine at GCE. The 13th Iranian Symposium of Analytical Chemistry, May 18-20, 2004,     Mashhad, Iran.

10. Voltammetric Behavior and Study of N,N Bis(phenylcinnamaldehyde)ethylendiimine at GCE in DMF. The 13th Iranian Symposium of Analytical Chemistry, May 18-20,  2004, Mashhad, Iran. 

11. Electrochemical Behavior and Study of the Nitro Radical Anion from Furazolidone  Electrogenerated at GCE. 12th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,     Mazandaran, University, January 28-30, 2003, Mazandaran, Iran.

12. Electrochemistry of Palladium (II) Complexes of Chloride and Bromide of Some Thiotriazines. 12th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Mazandaran, University, Januray 28-30,2003, Mazandaran, Iran.

13. Voltammetric Studies of Furazolidone: pH-Dependence on Decay of Nitro Radical  Anion in Mixed Media. 5th Biennial Seminar of Electrochemistry of Iran,     September 10-11, 2003, Kerman, Iran.

14. Electrochemical Behavior and Study of Nitro Radical Anion from Furazolidone  Generated Electrochemically at GCE. 39th IUPAC and 86th Conference of the  Canadian Society for Chemistry, August 10-15, 2003Ottawa, Canada.

15. The Electrochemical Oxidation of Triazine and Triazole Compounds at a DME. 11th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Januray 29-31, 2002, Yazd  University, Yazd, Iran.

16. The Electrochemical Reduction of Triazine Compounds at a GCE. 11th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Yazd University, Januray 29-31, 2002, Yazd, Iran.

17. Determination of Protonation Constants of Some Thioheterocyclic Compounds by  Spectrophotometry and Electrochemistry. 17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, 28-July to 2nd August, 2002, Rostock, Germany.

18. Electrochemical Oxidation of 3-Thio-5-phenyl-1,2,4-triazole at GCE. 13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiet Modares, February 16-18,1998, Tehran, Iran.

19. Investigation of Oxidation Reaction of Nickel Complexes of 2-Aminocyclopenten-1- Dithiocarboxylic and its Derivatives at Pt Electrode in DMF.  Second International  and 12th National Congress of Chemistry & Chemical Engineering of Iran, August   31st – September 2nd  1997, Kerman, Iran.

20. Electrochemical Study of Copper Complexes with Some Methyl-Substituted Diimines in  DMF. 14th Iran’s Seminar of Analytical Chemistry, 29-31 Agu. 2005,      University of Birjand, Birjand, Iran.

21.An Efficient Electrochemical Method for a Unique Synthesis of New Triazinone  Derivatives. 13th Iranian seminar of Organic Chemistry, 7-9 Sep 2006, Bu-Ali Sina  University, Hamadan, Iran.

22. Mechanistic study of electrochemical oxidation of catechols in the presence of 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine Application to the electrochemical synthesis, (Mona Khakpour, Lida Fotouhi, Davood Nematollahi),7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran. 6-8 Shahrivar 86,Orumia,28-30 Aug 2007.

23. Electrochemical oxidation of catechols in the presence of 2-mercaptopyrimidine  (Ladan Behroozi, Lida Fotouhi ),   6-8 Shahrivar 86, Orumia.

24. Electrochemical Synthesis and Structural Characterization of a Novel Mixed-valent  Copper (I)-Copper (II) Complex: {[Bis (ethylenediamine) copper (II)] bis [diiodocuprate (I)]}(Lida Fotouhi *, Saeed Dehghanpour, Majid M. Heravi), 6-8  Shahrivar 86, Orumia.

 25.Electrosynthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives insight into the mechanism of Electrogenerated base of anion of malonitrile. Torin, Italy, 5-11 August, 2007.41th  IUPAc.Fotouhi L., Fatehi A.

26.Novel electrosynthesis of condensed thioheterocyclic system containing 1,2,4-triazole  Ring. Fotouhi L., Sadjadi S, Hekmatshoar R., Heravi MM, Rasmi V, Auguest 27-29 2008, Razi university, 15th Iranian seminar organic chemistry

 27.Electrochemical synthesis of copper sulfied nanoparticles.Rezaei M, Fotouhi L,   Auguest 27-29, 2008, Razi university, 15th Iranian seminar organic chemistry

 28.Structure chemistry copper (I) complex with novel bidentate iminopyridine ligands. Dehghanpour S, Asadizadeh S., Fotouhi L, Taleghani S.10th Iranian Inorganic  conference IICC-10 Sistan Balochestan, 25 ordibehesht 87. 

29.Regioselective dehydrogenation of 3,4-dihydropyrimidine -2(1H)-ones by electrochemical synthesis.Heravi MM, Fotouhi L, Rasmi V, Sadjadi S. Auguest 27-29,    2008, Razi university, 15th Iranian seminar organic chemistry 

30.Electroorganic synthesis and kinetic study of catechol and 4-tertbutylcatechol in the  presence of 1-methyl-1H-imidal-2thiol. Fotouhi L, Asadi S, Tammari A. 14th Iranian  seminar organic chemistry,14-16 Esfand 1386, Zabool univesity.

 31.Electrosynthesis of New Thiotriazine Derivatives, Mousavi M., Fotouhi, L., Oskooei   H.A., Heravi M.M. 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Feb 27, March  2007, Shiraz.

32.Structural Determination of Zinc(II) Bromide Complex Containing Novel  Pyridinecarbaldehyde Derivatives Ligand.Dehghanpour S., Heravi M.M.,   Fotouhi L.,      Asadizade S.Bolorshenasi va kanishenasi. Mashhad13-15 Feb 2007. 24-25 Bahman 1386.

33.Structural Study of [Cu(4-ampc)2]BPh4Complex with Morpholin-4-yl-pyridin-2-  Ylmethylene-amine Ligand. Asadizadeh S., Dehghanpour S., Taleghani S.,      Fotouhi L.16th bolorshenasi va kanishenasi.

34.Electrochemical Behaviour of the Furazolidone at a Multi-Wall Carbon Nanotubes   Modified  Carbon Paste Electrode, Nemati M. Fotouhi L., Dehghanpour S.Iranian  Seminar 16th Analytical Chemistry28-30 July 2009, Hamadan.

35.Estimation of Heterogeneous Rate Constants of Reaction of Electrochemically Generated ortho-Benzoquinone with Various Nucleophiles Containing Thiol Group, Fotouhi L. Asadi S., Tammari E., Dehghanpour, Iranian Seminar 16th Analytical Chemistry28-30 July 2009, Hamadan.

36.Electrochemical Oxidation of 4-tert- Buthylcatechol in the Presence of  2-(dimethyl amino) ethan thiol Synthesis and Kinetic Study,     Fotouhi L. Asadi S.,  Tammari E., Heravi M.M. Iranian Seminar 16th Analytical Chemistry28-30 July 2009,  Hamadan.

37.Electrocatalytic Activity of 7H-thiazolo[3,2-b] trazin-7-one Derivative/Multi-Wall  Carbon Nanotubes Immobilized on Carbon Paste Electrode for NADH Oxidation,    Raei F. Fotouhi L. Nematollahi D., Heravi M.M. Iranian Seminar 16th Analytical Chemistry28-30 July 2009, Hamadan.

38.Electrochemical Behavior of some Organic and Inorganic Compounds. Application in Mechanistic Studies, Kinetic and Electrosynthesis.Fotouhi L. Iranian Seminar 16th Analytical Chemistry28-30 July 2009, Hamadan.

39.Preparation and spectral properties and structural determination of novel copper (I) Complexes.Dehghanpour S., Fotouhi L., Asadizadeh S.11th Iranian Inorganic  Chemistry Conference.13-14 May 2009.

40. Structural Study of [Cu(4-ampc)2]BPh4 complex with Morpholin-4-yl-pyridin-2- ylmethylene-amine, 4-ampc, Saeideh Asadi zadeh, Saeid Dehghanpour, Somayeh Taleghani, Lida Fotouhi, 16th Hamayesh bolorshenasi va kanishenasi

41. Extraction of mebendazole from Biological Fluids with three liquid phase microextraction based on hollow fibers.Mahbobeh Eskandari, Yadollah Yamini, Lida      Fotouhi, Shahram Seidi. 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan, 12-14  Sep. 2010.21-23 Shahrivar 1389.

42. Electrochemical studies of the interaction of sulfadiazine with DNA on a multi- walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode. , Ayemeh Bagheri      Hashkavayi, Lida Fotouhi, Majid M. Heravi, 15th Iranian Chemistry  Congress 4-6 Sep 2011 (13-15 shahrivar 1390) Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran.

43. Voltammetric determination of DNA via its interaction with sulfadiazine on a multi- walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Ayemeh Bagheri      Hashkavayi, Lida Fotouhi, Majid M. Heravi, 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 Sep 2011, Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran.

44. Comparison of conventional hollow fiber based liquid phase microextraction (/HF-LPME) and electro membrane extraction (EME) efficiencies for extraction of ephedrine from biological fluids, Saeideh Molaei, Yadollah Yamini, Lida Fotouhi, Shahram Seidi, 15th Iranian Chemistry Congress 4-6 Sep 2011, Bu-Ali Sina University Hamedan,Iran.

45. Electrochemical studies of the interaction of sulfadiazine with DNA on a multi- walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Lida Fotouhi, Ayemeh      Bagheri Hashkavayi, 2nd International Conference on Bio-Sensing Technology 10-12 Oct. 2011, Netherlands.

46. Electromembrane extraction of mebendazole, M.Eskandari, Y.Yamini, L.Fotouhi,  6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, Kish International Convention      Center – Iran, 9-11 October 2010.

47. Electrochemical Behavior of ciprofloxacin at glassy carbon electrode modified Multiwalled carbon Nanotube,Mahnaz Alahyari, M.M. Heravi, L. Fotouhi, 6th      Annual Seminar of Electrochemistry of Iran, Kish International Convention Center –Iran, 9-11 October 2010.

48. Voltammetric determination of sulfadiazine at glassy carbon electrode modified with  MWANT, Ayemeh Bagheri Hashkavayi, Lida Fotouhi, Majid M. Heravi, 18th

      Seminar of Analytical Chemistry of Iran, 18-20 May 2011, Zahedan, Iran.

49. Electromembrane extraction of ephedrine from biological fluids followed by high  performance liquid chromatography,S. Molaei, Y. Yamini, L. Fotouhi, S. Seidi, 18th  Seminar of Analytical Chemistry of Iran, 18-20 May 2011, Zahedan Iran.

50. Electrochemical DNA nano-biosensor for the study of ciprofloxacin–DNA interaction,   L. Fotouhi, Z. Atofi, 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, Kashan, 8-10 Sep 2012.

51. Interaction of Furazolidone with DNA on a MWCNT Modified Glassy Carbon Electrode, L. Fotouhi, F. Bahmani, 4th International Congress on Nanoscience &     Nanotechnology,Kashan, 8-10 Sep 2012.

52. Anodic thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds  Kobra Nikoofar, Lida Fotouhi, 8th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry 11-12 Bahman 1391, Babolsar.

 53. Pulsed electromembrane extraction of mefenamic acid and diclophenac in body  fluids followed by high-performance liquid chromatography, Elham Hossenia, Lida Fotouhia,*, Yadollah Yaminib,*, Shahram Seidi, 20th conference of Analytical  Chemistry of Iran, 6-8 Esfand 1392, Esfehan.

 54. Electrochemical behaviour and voltammetric determination of sulfamethazine using  a multi-walled carbon nanotube composite film-glassy carbon electrode, Lida Fotouhi*, Masoume Zabeti, 20th conference of Analytical Chemistry of Iran, 6-8 Esfand 1392, Esfehan.

 55. Optimization of temperature-controlled ionic liquid homogeneous microextraction Combined with high performance liquid chromatography for analysis of diclofenac and mefenamic acid in urine sample. F. Shahsavari, L. Fotouhi, S. Seidi, 20th conference of Analytical Chemistry of Iran,  6-8 Esfand 1392, Esfehan.

56. Electrodeposition of Cu-based metal-organic framework and its electrocatalytic activity, M. Naseri, L.Fotouhi, 22th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran, 26-28 Jan 2016.

57. Physioelectrochemical Study on the Inhibition of Copper Corrosion in Acidic Solution by Newly Synthesized Organic Compound, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Tarbiat Modares University, 18-19 Nov 2015.

58. Electrochemical Study on the Inhibition of Aluminum Corrosion in Acidic Medium by Newly Synthesized Adsorbable Organic,L. Fotouhi, M. Hosseni, M.Naseri, A. Ehsani, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Tarbiat Modares University, 18-19 Nov 2015.

59. Electrochemical Study on the Inhibition of Aluminum Corrosion in Acidic Medium by Newly Synthesized Adsorbable Organic, L. Fotouhi, M. Bayk Mohamadi, M.Naseri, A. Ehsani 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Tarbiat Modares University, 18-19 Nov 2015.

60. Highly Sensitive Non-Enzymatic Biosensor for Detection of Hydrogen Peroxide Based on Cu-MOF Modified Glassy Carbon Electrode, M.Naseri, L. Fotouhi, A. Ehsani, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sharif University of Technology, 30 Aug-1 Sep 2016.

61. Simultaneous Extraction of Acidic and Drugs by Voltage Step Pulsed Electromembrane Extraction from Biological Fluids Followed by high Performance Liquid Chromatography, M. sadeghi, L. Fotouhi, S. Seidi,  23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sharif University of Technology, 30 Aug-1 Sep 2016.

62. Extraction and Detection of Thiomersal in Cosmatic, Drugs and Vaccines Using Pulsed Electromembrane Extraction Technique Followed by Flow Injection Cold Vapor Atomic, S. Moradi, L. Fotouhi, S. Seidi, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sharif University of Technology, 30 Aug-1 Sep 2016.