لیدا فتوحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مربی کمک آموزشی- دانشگاه شيراز- 1372الی 1374

استاديار شيمی تجزيه- دانشگاه الزهراء- تهران- ايران-1374 الی 1382

دانشيار شيمی تجزيه- دانشگاه الزهراء- تهران- ايران-1382 الی 1388

استاد شیمی تجزیه- دانشگاه الزهراء- تهران- ایران-1388-تاکنون