لیدا فتوحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


کارشناسی: شيمی محض- دانشگاه شهيد چمران- اهواز- 1989

کارشناسی ارشد: شيمی تجزيه- دانشگاه تبريز- تبريز- ايران- 1991

 دکترا: شيمی تجزيه- دانشگاه شيراز- شيراز- ايران- 1995

 

زمینه های تدریس

   تدریس شیمی عمومی یک و دو-شیمی تجزیه یک و دو-تجزیه دستگاهی- متون شیمی در مقطع کارشناسی 

  تدریس روش های نوین در شیمی تجزیه- تجزیه پیشرفته- روش های اسپکتروسکپی یک در مقطع کارشناسی ارشد

  تدریس الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های نا آبی- مباحث نوین در شیمی تجزیه